GDPR-Wetgeving

GDPR-Wetgeving

B&B Casa Roman hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u evenwel om persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation (GDPR) ) van 25 mei 2018 ter vervanging van de Belgische wet van 8 december1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de privacyrichtlijn van 1995.

B&B Casa Roman geeft u daarbij de volgende garanties :
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line of verder via e-mail of telefonisch te realiseren.
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
Uw persoonsgegevens worden niet voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
Uw persoonsgegevens kunnen wel worden doorgegeven aan de zorgverstrekkers, maar enkel indien U deze assistentie tijdens uw verblijf hebt aangevraagd.
U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren.
U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren of eventueel zelfs te laten verwijderen
(behalve onze wettelijke verplichtingen (btw, facturen, belastingen, …)).

Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de website, klik hiervoor op het tab-blad "contacteer" (https://www.casaroman.be/contact.php) of stuur een e-mail naar info@casaroman.be, enkel de data dewelke effektief aan het verstuurde e-mail adres gekoppeld kunnen worden, komen dan in aanmerking voor controle of eventueel verwijderen.
Ook kunt u een brief sturen naar: B&B Casa Roman, Herestraat 72, 3520 Zonhoven, België tezamen met een kopie van uw identiteitskaart waarop u uw adres zelf vermeld zodat wij deze gegevens kunnen opzoeken en koppelen aan uw verzoek.

B&B Casa Roman zal de door u gevraagde wijzigingen uiterlijk binnen de 30 dagen uitvoeren en u hiervan het resultaat mede delen.
B&B Casa Roman treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies".

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd.
B&B Casa Roman beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
B&B Casa Roman aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.
Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) deze website, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op “contact” in de navigatiebalk. Men zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.
Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's.
Klik voor verdere informatie op "contacteer" in de navigatiebalk.
B&B Casa Roman behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan B&B Casa Roman bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd.
B&B Casa Roman wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven.
B&B Casa Roman mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
U stemt ermee in dat B&B Casa Roman de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Geschillen

Deze on-line overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht.
Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Hasselt, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

B&B Casa Roman verbindt er zich toe dat na vaststelling van inbraak op haar gegevensdragers dit binnen de 72 uur te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) op het tel.nr +32/(0)2/274.48.00.

Alle verstrekte ‘digitale’ (e-mail, FaceBook, …) gegevens worden blijvend bewaard zolang de huidige uitbating van de B&B verder loopt door Mevr. Nadia Roman.